Лични данни и бисквиткиПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Относно: използването на интернет страницата на фирма Оптиком ООД


В сила от 23.05.2018 г.

Последно изменена на 23.05.2018 г


Ние от Оптиком ООД ценим коректността и прозрачността и сме посветени на това да установим силни и дълготрайни отношения с вас, нашите потребители, изградени на базата на доверие и взаимна полза.Затова разработихме нашата политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика. Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу координати. Имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим конкретно Ваше искане.


Кои сме ние?

Сайтът opticom-bg.com/shops/е собственост на „Оптиком“ ООД, ЕИК 030264696, адрес: гр. Стара Загора, ул. ,,Цар Симеон Велики“ № 1А, тел. (+359 42) 600 156, имейл opticom@opticom-bg.com. Навсякъде където упоменаваме „Оптиком”, „ние”, „нас” или „наш”, имаме предвид „Оптиком“ ООД. Дружеството е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас и е администратор и обработва лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните.Зачитането на Вашите лични данни е от основно значение за нас. Ние гарантираме, че защитата на личните данни и сигурността са въплътени във всичко, което правим. Повече за нас може да намерите в нашата страница.


Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като имена, дата на раждане, ЕГН, електронен адрес, телефон и други).Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. Оптиком не обработва такава информация за Вас.


Събиране и използване на лични данни

Оптиком събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на Оптиком. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Могат да бъдат употребявани за статистически цели, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности на Оптиком. По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които Оптиком може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга и предоставяте информация на Дружеството.


Каква лична информация събираме?


1. При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване продукт, - имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;


2. За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;


3. Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането– електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки;


4. За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;


5. Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности - различни видове информация, включително, но не само името ви, пощенския ви адрес, телефонния ви номер, email адреса ви, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас и информация за кредитна карта, история на покупките и търсенията Ви;


6. За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби- имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и,;За какви цели и на какво основание използваме личната ви информация?


Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Оптиком са:


1. Дейности по управление не електронния ни магазин:- Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на Оптиком на основание сключването на договор;

- Данни за системата ни за предотвратяване на измами във връзка с плащане на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;

- Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение затова;


2. Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни:

- Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;


3. Маркетинг дейности на Дружеството на основание дадено съгласие.


Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като се свържете с нас или с натискането на бутон за отписване, който е във всеки мейл.Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на Оптиком ООД.


В допълнение Вашите данни се обработват от Оптиком и за целите на:


1. Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на Оптиком, на основание легитимния интерес;


2. Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви; Кои са категориите получатели на Вашите лични данни?Ние сме поели ангажимент да защитим и пазим Вашите данни. Поддръжката на сайта се осъществява от наши служители. При необходимост от допълнително съдействие може да се обърнем към доверени партньори.Можем да споделяме Вашите лични данни, за да спазим своите законови задължения, за да предотвратим измама и/или да защитим своите интереси, да подобрим своите услуги или след получаване на съгласието Ви за това. Можем също така да споделим Ваши лични данни в псевдонимизиран вид, тоест без да даваме директна идентификация.Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни.Можем да предоставяме Ваши лични данни на трети страни и в случай, че: Имаме задължение да разкрием или споделим Ваши лични данни с цел спазване на законово задължение или с цел прилагане или изпълнение на нашите условия на ползване или други условия, които сте приели; или за защита на правата, собствеността или безопасността на нашите клиенти и служители; Ако сте дали своето съгласие за това; При други обстоятелства, ако имаме право да направим това по закон.


Колко дълго пазим Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни, ги изтриваме от своята система или ги правим анонимни, така че Вие вече не може да бъдете идентифицирани по тях.За да определим срока за задържане на Вашите лични данни прилагаме следните критерии: Когато закупите стока, запазваме Вашите лични данни за срока на договорните отношения, освен когато по закон се изисква по-дълъг срок на съхранение, например по Закона за счетоводството документи за данъчен контрол - до 10 г. Когато се регистрирате от момента на регистрацията запазваме Вашите данни до момента на изтриването на профила или след период на липса на активност, повече от осем години. Когато сте дали съгласието си за получаването на бюлетин, съхраняваме Вашите лични данни, докато се отпишете или поискате да Ви отпишем. Когато използваме cookies, ние ги пазим, докато е необходимо за изпълнение на целите им (например за продължителността на сесията за логване). Може да запазим някои лични данни с цел спазване на някои наши законови или регулаторни ангажименти, както и за да можем да управляваме своите права (например, за да подаваме искове в съдилища) или за данъчни и счетоводни цели.


Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Оптиком не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.Защитени ли са данните Ви?Оптиком взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.Онлайн услугата – ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.Всички служители на Оптиком са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.


Вашите права във връзка с данните ви


Ако сте предоставили Ваши лични данни на Оптиком, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:


1. да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на Оптиком;


2. право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Оптиком;


3. право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;


4. право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат;


5. правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;


6. право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;


7. право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.


Ако искате да упражните правата си може да се свържете с нас на контактите посочени в настоящата политика.


Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.


Деца

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на Оптиком, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.


Валидност и актуализиране на политиката

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.Политика за бисквитките (cookies)


За да предложим лесни, удобни и наистина полезни онлайн калкулатори и счетоводни приложения, ние използваме бисквитки (cookies). Нашата политика за бисквитките (cookies) обяснява видовете технологии, които използваме, какво правят те и какъв е Вашият избор по отношение на тяхната употреба.


Информация за браузърите и за начина на настройка на предпочитанията за файловете на бисквитки можете да намерите на следните уеб страници или друга документация на интернет браузърите:


Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android Iphone и Ipad


Ефективен инструмент за управление на бисквитките се предлага също на сайта http://www.youronlinechoices.com/bg/.


Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта.


Какви бисквитки използваме и как?

Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашата страница по-приятна, удобна и лесна за използване от потребителите. Използваме следните видове бисквитки:


Задължителни бисквитки (essential cookies)

Тези бисквитки са строго необходими, за да може сайтът да изпълнява своите функции. Например използваме тези бисквитки: за да установим автентичността на нашите потребители, когато те използват сайта, така че да можем да предоставим нашите услуги; за да можем да изпълняваме нашите условия за ползване на сайта и да поддържаме сигурността на нашите услуги.


Сесийни бисквитки

Използваме сесийни бисквитки, например: за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия сайт, без да е необходимо отново да се логвате; за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни.Помнете, че бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.


Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.


Използваме Google Analytics, за да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик.

За отказ вижте https://support.google.com/analytics/answer/181881


Използваме интегрирани бутони за споделяне на социалната мрежа Facebook, които можете да разпознаете по съответното лого. Ако не искате Вашето посещение на нашия уебсайт да бъде свързано със съответния потребителски профил в социалната мрежа, моля, излезте от потребителския си профил в съответната социална мрежа. Вие можете да предоставите или ограничите възможността на Facebook и неговите партньори да Ви показват реклами във и извън Facebook. Въпреки това, данните от Facebook се съхраняват и обработват, така че има възможност за връзка към съответния потребителски профил и Facebook може да използва информацията за собствени рекламни цели, в съответствие с политиката за използване на данни на Facebook https://www.facebook.com/about/privacy.


Как се изтриват бисквитки?

Важно е да знаете, че Вие можете да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, моля, посетете www.aboutcookies.org.


Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на част от нашия сайт да функционира правилно.


Промени в нашата политика за бисквитките

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на съществуващите потребители, за които тези промени влизат в сила 15 дни след публикуването им, освен ако не е упоменато друго.


За контакти

С радост приемаме всякакви въпроси и коментари, свързани с политиката ни за бисквитките. Моля, изпращайте ги на nyosifova@opticom-bg.com.Тази политика е осъвременена за последен път на 25.05.2018 г.


COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ


Употреба на бисквитки (cookies)


 - Какво са бисквитки (cookies)?

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Ние можем да ги консултираме във връзка с последните Ви посещения, за да подобрим и улесним Вашето търсене. Параграфите по-долу имат за цел прозрачност да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които Оптиком използва на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.


Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в оптиком, моля свържете се с нас по следните начини:


 - На имейл адрес: nyosifova@opticom-bg.com

 - По пощата: гр.Стара Загора, ул.Цар Симеон Велики №1А, на вниманието на юридическия отдел.Приятно и ползотворно ползване на ресурсите на сайта!